HSING WU UNIVERSITY DEPARTMENT OF COMMERCIAL DESIGN 商業設計系
核心能力

本系核心能力:

 

視覺與包裝設計模組 角色與商品設計模組

      1.視覺構成能力

      2.電腦繪圖能力

      3.結構設計能力

      4.包材應用能力

      5.美感認知能力

      6.創意思考能力

      7.企劃執行能力

     1.造型設計能力

     2.3D繪圖設計能力

     3.材質應用能力

     4.展示設計能力

     5.美感認知能力

     6.創意思考能力

     7.企劃執行能力

醒吾科技大學 商業設計系︱ E-mail: h082@mail.hwu.edu.tw ︱ TEL:02-26015310 #2811、2812、2810︱ 24452新北市林口區粉寮路1段101號 (醒吾科技大學設計大樓3樓)

BACK TO TOP